Säkerhetsdatablad


Bakgrunden till Byggarnas BVD-plats

Säkerhetsdatablad

Många kemiska produkter har egenskaper som gör att de kan vara skadliga för människor och miljön. För att den som använder en kemisk produkt ska ha möjlighet att skydda sig själv och sin omgivning är det viktigt att användaren får information om vilka hälso- och miljöegenskaper produkten och dess ingående ämnen har. Användaren behöver också information om hur produkten bör hanteras för att minimera riskerna förknippade med användningen. Det finns därför lagkrav som innebär att tillverkare och leverantörer av kemiska produkter är skyldiga att tillhandahålla sådan produktinformation i form av säkerhetsdatablad till yrkesmässiga användare.

Säkerhetsdatablad används av brukarna både för att kunna hantera produkten säkert, och som underlag för att göra ett sunt produktval ur hälso- och miljösynpunkt. En allmän och bred tillgång till relevanta och korrekt utformade säkerhetsdatablad är därför av yttersta vikt för såväl den enskilda arbetsplatsen som för hela företag och branscher.


Byggvarudeklarationer

Som ett hjälpmedel vid val av byggmaterial ur miljösynpunkt har byggsektorn på frivillig väg tagit fram byggvarudeklarationer. Syftet med byggvarudeklarationerna är att ge information om produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Informationen kan ligga till grund för val av produkter, men deklarationerna möter även det behov som finns av att dokumentera vad som byggs in i olika byggnader.

Inom byggbranschen har det vid upprepade tillfällen konstaterats att stora brister finns i tillgången till och hanteringen av säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer. Säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer saknas i många fall på arbetsplatserna, och det upplevs som svårt och krångligt att få tillgång till aktuella dokument samt uppdateringar av dessa.

För att råda bot på problemet med tillgången till uppdaterade säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer i byggsektorn har Skanska med delfinansiering av SBUF utvecklat en branschgemensam databas. Webbplatsen administreras av Skanska och är öppen och kostnadsfri för alla intressenter.

Databasen är uppbyggd kring en sökmotor som hämtar och uppdaterar säkerhetsdatablad och byggvarudeklarationer som leverantörer gjort tillgängliga på Internet via företagens webbplatser. Urvalet av de företag som finns representerade i databasen är gjort baserat på ett större antal tillverkare och leverantörer som tillhandahåller kemiska produkter eller byggvaror till den svenska byggbranschen. För riktigheten i den information som lämnas i säkerhetsdatabladen och byggvarudeklarationerna svarar respektive tillverkare/leverantör som står som utfärdare av informationen.


Tillbaka


 
Byggarnas
BVD-plats är en webbtjänst som stöds av

Skanska
NCC
PEAB
Devexus